Privatumo politika

 1. Bendrosios nuostatos
  • 1 MB „Finset EU“, įmonės kodas 305779416 (toliau – Bendrovė arba mes) supranta, kad privatumo apsauga yra svarbus dalykas Jums lankantis mūsų interneto svetainėje ir bendraujant su mumis kaip su partneriais ar užsakovais. Mes labai rimtai vertiname Jūsų privatumo apsaugą, todėl parengėme šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje paaiškiname kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis, kokias Jūsų teises užtikriname, bei pateikiame kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
  • 2 Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, pagal Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.
  • 3 Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat kontroliuojančių institucijų nurodymų.
  • 4 Privatumo politika taikoma kai Jūs užsakote ir naudojate mūsų paslaugas, lankotės mūsų interneto svetainėje, pasiekiamoje adresu https://www.finset.lt (toliau – Interneto svetainė), registruojatės savitarnoje, pasiekiamoje per Interneto svetainę, lankotės mūsų patalpose, kreipiatės į mus telefonu, el. paštu arba kitais būdais.
  • 5 Interneto svetainėje gali būti nuorodų ar nukreipimų į išorines svetaines, pavyzdžiui, verslo partnerių svetaines. Sekdami tokias nuorodas atkreipkite dėmesį, kad šios svetainės turi savo atskirą privatumo politiką ir mes nekontroliuojame Asmens duomenų rinkimo šiose svetainėse. Prieš pateikiant Asmens duomenis šioms svetainėms, kviečiame peržiūrėti jų privatumo politiką.
  • 6 Prašome atidžiai susipažinti su šia Privatumo politika. Jei naudojate mūsų paslaugas, naudojatės Interneto svetaine, susisiekiate su mumis mes laikome, kad Jūs perskaitėte Privatumo politiką ir sutinkate su jos nuostatomis. Jei nesutinkate su Privatumo politika, mes negalėsime teikti Jums visų ar dalies mūsų paslaugų, suteikti Jums rūpimos informacijos ir pan.
  • 7 Ši Privatumo politika gali keistis, tad prašome laikas nuo laiko apsilankyti Interneto svetainėje ir perskaityti skelbiamą naujausią Privatumo politikos versiją.
 2. Kas valdo Jūsų duomenis?
  • 1 Jūsų Asmens duomenų valdytojas yra MB „Finset EU“, juridinio asmens kodas 305779416, adresas K. Petrausko g. 26, LT-44156, Kaunas, Lietuvos Respublika.
  • 2 Mūsų duomenų apsaugos atstovo el. paštas: info@finset.lt
 3. Kokius Jūsų Asmens duomenis mes tvarkome?
  • 1 Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautus tokiais būdais:
   • 1.1 Kai Jūs Asmens duomenis pateikiate mums per užklausos formą, užsakote paslaugas, susisiekiate su mumis telefonu ar el. paštu, sudarote su mumis sutartis ir pan.
   • 1.2 Kai Jūsų Asmens duomenis surenkame Jums naudojantis Interneto svetaine, Jums lankantis patalpose, kur vykdomas vaizdo stebėjimas ir pan.
   • 1.3 Kai Asmens duomenis mes gauname iš kitų asmenų, pavyzdžiui, Jūsų darbdavių, valstybės ar vietos savivaldos institucijų ar įstaigų, viešų registrų, mūsų partnerių, mokėjimus administruojančių įmonių ir pan.
  • 2 Teikdami savo ir kitų asmenų (pavyzdžiui, darbuotojų ar pan.) Asmens duomenis Jūs atsakote už tokių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą ir aktualumą, taip pat kito asmens sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų pateikti mums. Mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti, kad turite teisę teikti ar gauti kito asmens duomenis. Esant poreikiui (pavyzdžiui, kai asmuo teiraujasi mūsų apie jo Asmens duomenų gavimą), mes nurodysime Jus kaip tokių duomenų teikėją.
  • 3 Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tikslais ir sąlygomis nurodytais Priede Nr. 1. Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis, kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.
  • 4 Kai kuriais atvejais mes Jums galime siųsti su paslaugomis susijusias žinutes ar paskambinti Jums, pavyzdžiui, mes galime priminti apie paslaugų teikimo eigą, jog Jums reikia apmokėti sąskaitą ar pan. Tokie pranešimai yra būtini tinkamam paslaugų teikimui ir nėra laikomi reklaminiais pranešimais.
  • 5 Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti mums pateiktą savo informaciją. Kai kuriais atvejais mums būtina turėti tikslią naujausią su Jumis susijusią informaciją, todėl Jūsų galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad mūsų turima informacija apie Jus yra teisinga.
 4. Kaip naudojamme Jūsų Asmens duomenis ir kokių principų laikomės?
  • 1. Mes renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia mūsų nurodytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.
  • 2. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes:
   • 2.1. Laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų.
   • 2.2. Tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu.
   • 2.3. Renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai.
   • 2.4. Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami.
   • 2.5. Laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi.
   • 2.6. Neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, kitaip, nei nurodyta Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose.
   • 2.7. Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai.
 5. Kam ir kada perduodame Jūsų Asmens duomenis?
  • 1. Mes perduosime Jūsų Asmens duomenis tik taip kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.
  • 2. Jūsų Asmens duomenis mes galime perduoti:
   • 2.1 mūsų partneriams, auditoriams, konsultantams, advokatams, kitiems asmenims, su kuriais mes bendradarbiaujame, vykdydami savo veiklą.
   • 2.2. Socialinių tinklų, kuriuos naudojame bendravimui su Jumis platformų operatoriams bei su Interneto svetaine susijusių paslaugų teikėjams:
    • 2.21. Google Ireland Ltd. (Airija) ir Google Inc. (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijos patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už EEE ribų).
   • 2.3. Valstybės ar vietos savivaldos įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos ir ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ir kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.
   • 2.4. Kitoms trečiosioms šalims, pavyzdžiui, teisinių paslaugų, finansų, kredito, mokėjimų įstaigoms ir pan.
   • 2.5 Jeigu prireiktų – bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų Bendrovės verslą ar vykdytų su mumis jungtinę veiklą ar bendradarbiautų kita forma.
  • 3. Paprastai Asmens duomenis mes tvarkome EEE, tačiau kai kuriais atvejais Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami ir už EEE ribų. Jūsų Asmens duomenys už EEE ribų yra perduodami tik esant šioms sąlygoms:
   • 3.1. Duomenys perduodami tik patikimiems partneriams, padedantiems užtikrinti paslaugų Jums teikimą.
   • 3.2. Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo ar teikimo sutartys, kuriomis jie užtikrina Jūsų Asmens duomenų apsaugą.
   • 3.3. Buvo gautas specialus Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimas vykdyti tokį perdavimą.
   • 3.4. Europos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t. y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas.
   • 3.5. Jūs davėte sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų perdavimo už EEE ribų.
 1. Kokias teises Jūs turite?
  • 1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises, kaip nurodyta Priede nr. 2.
  • 2. Mes galime atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu ar kitais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, kai Jūsų prašymo mums leidžia netenkinti BDAR nuostatos, ar, kai, įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto, mūsų ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
  • 3. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti mums raštu el. paštu info@finset.lt. Teikiant tokį prašymą, mes, tam kad geriau suprastume Jūsų prašymo turinį, galime paprašyti užpildyti reikiamas formas, taip pat pateikti asmens dokumentą ar kitą informaciją (pvz. patvirtinti savo tapatybę elektroniniu parašu), kuri mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe. Pateikus prašymą el. paštu, atsižvelgiant į jo turinį, mes galime paprašyti atvykti pas mus ar pateikti prašymą raštu. Taip pat prašymą galite pateikti paštu mūsų buveinės adresu arba gyvai, atvykę į mūsų buveinę.
  • 4. Mes, gavę Jūsų prašymą ar nurodymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 60 kalendorinių dienų, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.
  • 5. Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.
 2. Ar mes siųsime Jums naujienas?
  • 1. Gavę Jūsų sutikimą, mes galime naudoti Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums naujienlaiškius, pasiūlymus ir informaciją apie mūsų paslaugas, kurios, mūsų manymu, gali Jus dominti.
  • 2. Naujienos gali būti siunčiamos el. paštu. Jūsų kontaktai gali būti perduoti mūsų partneriams/ tvarkytojams, kurie mums teikia naujienų siuntimo ar kokybės vertinimo paslaugas.
  • 3. Išsiuntę naujienas mes galime rinkti informaciją apie juos gavusius asmenis, pavyzdžiui, kurį pranešimą asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė ir pan. Tokia informacija renkama, siekiant pasiūlyti Jums aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.
  • 4. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, galite bet kada lengvai atšaukti šį sutikimą dėl visos ar dalies Asmens duomenų tvarkymo veiklos. Norėdami tai padaryti, galite:
   • 4.1. atsiųsti mums pranešimą šioje Privatumo politikoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Jei tokiu būdu prašote atšaukti sutikimą, galime paprašyti patvirtinti Jūsų tapatybę.
  • 5. Jums atšaukus sutikimą, mes stengsimės nedelsiant nutraukti naujienų siuntimą Jūsų kontaktais. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų Asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus Asmens duomenis, todėl dėl šių veiksmų Jums reikėtų pateikti atskirą prašymą.
 3. Kaip mes saugome Jūsų Asmens duomenis?
  • 1. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones (tokias kaip valdomos prieigos, dalinimosi duomenimis apribojimai, slaptažodžių naudojimas, tapatybės tikrinimas, apsauga nuo virusų ar kenkėjiškų priemonių, duomenų apsaugai skirta dokumentacija ir pan.), kad apsaugotume informaciją, kurią renkame nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant Asmens duomenis.
  • 2. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję neatskleisti ir neplatinti Jūsų Asmens duomenų tretiesiems, neautorizuotiems asmenims.
 4. Kaip mes naudojame slapukus ir kitas sekimo technologijas?
  • 1. Slapukai – tai nedidelis tekstinis failas, saugantis informaciją (dažnai sudarytą tik iš skaičių ir raidžių sekos, identifikuojančios įrenginį, tačiau gali turėti ir kitos informacijos), kuri naudojama įrenginio (kompiuterio, planšetinio kompiuterio, mobiliojo telefono ar kt.) naršyklėje (pvz., „Google Chrome“, „Internet Explorer“, „Firefox“, „Mozilla“, „Opera“ ir kt.) pagal jos nustatymus ir išsaugoma įrenginio kietajame diske. Privatumo politikoje terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijom apibūdinti. Slapukų naudojimas užtikrina geresnį ir veiksmingesnį Interneto svetainės veikimą.
  • 2. Mes naudojame slapukus informacijos srautų ir vartotojų elgesio analizei, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti, taip pat siekdami užtikrinti Interneto svetainės tinkamą veikimą ir jos tobulinimą.
  • 3. Naršydami šia svetainę, jus sutinkate priimti slapukus nurodytus Priede nr. 4. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterio ar į kito įrenginio naršyklę būtų įrašomi slapukai, galite išjungti slapukus savo naršyklėje (visus iš karto ar po vieną, ar grupėmis). Jei norite slapukų atsisakyti savo mobiliajame įrenginyje, Jūs turite sekti šiam įrenginiui skirtas oficialias instrukcijas. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų atsisakymas gali sulėtinti naršymo spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu http://www.AllAboutCookies.org arba https://www.google.com/privacy_ads.html.
  • 4. Trečiųjų šalių slapukų naudojimą su reklama susijusiais tikslais galite išjungti apsilankę „Network Advertising“ išjungimo puslapyje adresu http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.
  • 5. Mes galime naudoti privalomus slapukus, kurie būtini Interneto svetainės veikimui užtikrinti, analitinius slapukus, funkcinius slapukus, kurie skirti analizuoti Interneto svetainės lankymą, įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos Interneto svetainei, kad mes galėtume suteikti patobulintas funkcijas, našumo slapukus, trečiųjų asmenų slapukus, kuriuos naudoja trečiosios šalys, reklamos slapukus, kurie skirti rodyti Jums personalizuotą ir bendrą reklamą.
  • 6. Mes taip pat naudojame produktus bei įrankius, nurodytus Priede nr. 3.
  • 7 Šioje svetainėje naudojami slapukai yra nurodyti Priede nr. 4.
 5. Susisiekite su mumis
  • 1. Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, prašome kreiptis el. paštu info@finset.lt
  • 2. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto Asmens duomenų tvarkymo, pateikite jį mums raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.
  • 3. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR, Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus.
 6. Baigiamosios nuostatos
  • 1. Mes galime keisti šią Privatumo politiką. Apie pakeitimus pranešime Interneto svetainėje, patalpindami atnaujintą Privatumo politiką, ar kitais įprastais komunikacijos būdais. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo atnaujinimo datos, nurodytos Privatumo politikoje, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas.
  • 2. Jei Jūs po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo ir toliau naudojatės Interneto svetaine, užsakote paslaugas, naudojatės mūsų Socialine paskyra, susisiekiate su mumis laikoma, kad Jūs sutikote su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.

Priedai

1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir sąlygos

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi Asmens duomenys Asmens duomenų tvarkymo terminai Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
PVM ir akcizo mokesčio grąžinimo paslaugų teikimas. Vardas, pavardė, pareigos, atstovaujamas juridinis asmuo, ryšys su atstovaujamu asmeniu, el. paštas, tel. Nr., parašas dokumentuose, el. savitarnos prisijungimo duomenys, komunikacijos duomenys, savitarnos paskyros naudojimo informacija. Susitarimo galiojimo/ santykių palaikymo laikotarpiu ir 10 metų po susitarimo/ santykių pasibaigimo, nebent vadovaujantis LR vyriausiojo archyvaro 2011 m kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle privalomas ilgesnis saugojimo terminas. Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas);
Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas);
Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas).
Bendrovės veiklai reikalingų susitarimų sudarymas ir vykdymas, kitas vidaus administravimas. Vardas, pavardė, asmens kodas (jei reikalinga), tel. Nr., el. paštas, adresas, atstovaujamas juridinis asmuo, ryšys su juridiniu asmeniu, pareigos, darbo vieta, ind. veikl. paž. Nr., kiti bendradarbiavimui reikalingi duomenys. Paslaugų teikimo/ bendradarbiavimo laikotarpiu ir 10 metų nuo paslaugų teikimo/ bendradarbiavimo pabaigos, nebent vadovaujantis LR vyriausiojo archyvaro 2011 m kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle privalomas ilgesnis saugojimo terminas. Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas);
Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas).
Finansinių operacijų atlikimas, buhalterinė apskaita, mokestinių prievolių vykdymas, įsiskolinimų valdymas Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr., pareigos, adresas, atstovaujamas juridinis asmuo, ryšys su atstovaujamu asmeniu, PVM mokėtojo kodas, atsisk. sąsk. Nr., kredito įstaiga, mokėjimų informacija, skolų informacija, įmokų administratoriaus duomenys, mokesčių dokumentų informacija, komunikacijos duomenys. Pagal finansines operacijas ir buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, taip pat vadovaujantis LR vyriausiojo archyvaro 2011 m kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle;
Duomenys, nepatenkantys į aukščiau minėtų teisės aktų saugojimo sritį, saugomi visą sutarties galiojimo ar santykių palaikymo laiką ir 10 metų po sutarties galiojimo ar santykių palaikymo pasibaigimo.
Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas);
Siekis įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas);
Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas).
Interneto svetainės, Socialinės paskyros valdymas, priežiūra ir tobulinimas IP adresas, Interneto svetainės slapukų ir nustatymų pagalba renkami duomenys, naudojama naršyklė, prisijungimo data ir laikas, mobiliojo įrenginio modelis ir gamintojas, mobiliojo įrenginio operacinė sistema, Socialinės paskyros integracijos pagalba renkami duomenys. Interneto svetainės duomenys saugomi iki 2 metų;
Socialinio tinklo „Linkedin“ paskyroje informacija saugoma pagal šio tinklo savininko nustatytas sąlygas.
Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas);
Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas).
Užklausų apie Bendrovės veiklą administravimas, atsakymų į užklausas pateikimas Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr., atstovaujamas juridinis asmuo, ryšys su atstovaujamu asmeniu, užklausos ir atsakymo į užklausą turinys Komunikacijos laikotarpiu ir 1 metus po komunikacijos pabaigos;
Nuotolinio bendravimo programose – pagal programų nustatymus, bet ne ilgiau kaip 1 metus nuo komunikacijos pabaigos;
Sutikimo pagrindu tvarkomi Asmens duomenys saugomi kaip nurodyta, nebent asmuo atšaukia duotą sutikimą.
Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas);
Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas).
Prašymų, ginčų ir pretenzijų sprendimas Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr., atstovaujamas juridinis asmuo, ryšys su atstovaujamu asmeniu, adresas/ pristatymo adresas, pretenzijos ar kito panašaus dokumento turinys, su ginču/ pretenzija susijusi informacija/ dokumentai. Visą ginčo/ pretenzijos nagrinėjimo laikotarpį ir 3 metus nuo neteisminio ginčo/ pretenzijos nagrinėjimo pabaigos bei 10 metų po teisminio ginčo nagrinėjimo pabaigos, nebent vadovaujantis LR vyriausiojo archyvaro 2011 m kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle taikomas ilgesnis privalomas saugojimo terminas. Siekis įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas);
Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas).

2. Duomenų subjekto teisės

Jūsų teisė Teisės įgyvendinimo apimtis
Žinoti (būti informuotam) apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti) Turite teisę gauti informaciją apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą glausta, paprasta ir suprantama kalba.
Susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti Ši teisė reiškia, kad galite mūsų prašyti Jums pateikti:
· Patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis;
· Jūsų tvarkomų Asmens duomenų sąrašą;
· Tikslų ir teisinių pagrindų Jūsų Asmens duomenų tvarkymui sąrašą;
· Patvirtinimą, ar siunčiame Asmens duomenis į trečiąsias šalis, ir jeigu taip, kokių saugumo priemonių buvo imtasi;
· Jūsų Asmens duomenų gavimo šaltinį;
· Informaciją, ar taikomas profiliavimas;
· Duomenų saugojimo laikotarpio nurodymą.
Aukščiau išvardintą informaciją pateiksime su sąlyga, kad tai nepažeis kitų asmenų teisių ir laisvių.
Teisė reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų Asmens duomenis (teisė ištaisyti) Taikoma, jeigu mūsų turima informacija, susijusi su Jūsų Asmens duomenimis, yra neišsami arba netiksli.
Reikalauti sunaikinti Jūsų Asmens duomenis arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“) Taikoma, jeigu:
· Mūsų turima informacija nebereikalinga nustatytiems tikslams pasiekti;
· Duomenis tvarkome remdamiesi Jūsų sutikimu ir Jūs sutikimą atšaukiate;
· Duomenis tvarkome teisėtų interesų pagrindu ir po Jūsų pateikto prašymo nustatoma, kad Jūsų privatūs interesai viršesni;
· Informacija gauta neteisėtu būdu.
Reikalauti, kad mes apribotume Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti) Ši teisė gali būti įgyvendinta tam laikotarpiui, kol mes analizuosime situaciją, t. y.:
· Jei Jūs ginčijate informacijos tikslumą;
· Jei Jūs prieštaraujate Asmens duomenų tvarkymui, kai tai vykdoma teisėtų interesų pagrindu;
· Mes naudojame informaciją neteisėtai, tačiau Jūs prieštaraujate, kad ji būtų ištrinta;
· Informacija mums nebereikalinga, tačiau Jūs reikalaujate ją saugoti dėl teisminio ginčo.
Teisė į duomenų perkeliamumą Ši teisė gali būti įgyvendinta, jeigu Jūs pateikėte savo duomenis ir mes juos tvarkome automatizuotu būdu, remdamiesi Jūsų sutikimu arba sutartimi, sudaryta su Jumis.
Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys Ši teisė gali būti įgyvendinta, kai toks duomenų tvarkymas siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Galime atsisakyti įgyvendinti šią teisę, jei įrodome, kad Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus.
Taip pat galite bet kuriuo metu nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.
Teisė atšaukti sutikimą Atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis bet kuriuo metu, jeigu duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.
Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai Jūs galite kreiptis į instituciją, kuri atsakinga už Asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Siekiame spręsti ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus.

3. Produktai bei įrankiai, kurie įrašo slapukus

Pavadinimas Aprašymas
„Google Analytics“ Analizuoja Interneto svetainės naudojimą, sudaro ataskaitas, padeda planuoti bei prognozuoti Interneto svetainės veiklą. Surinkti duomenys, paprastai perduodami ir saugomi „Google Inc“ serveryje JAV. Jūs galite neleisti „Google Analytics“ analizuoti informacijos, pakeisdami naršyklės nustatymus. Tokiu atveju Jums bus įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas. Taip pat galite neleisti „Google“ fiksuoti duomenų, įdiegdami naršyklės papildinį iš https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
„OneTrust Cookie Consent“ Šis įrankis mums padeda Jus informuoti apie naudojamus slapukus kuo skaidriau. Šį tikslą jis padeda pasiekti pateikdamas Jums išsamią informaciją apie mūsų naudojamas sekimo technologijas, taip pat jis padeda mums užtikrinti, jog neprivalomi slapukai būtų naudojami tik Jums davus savo sutikimą. Daugiau informacijos: https://www.onetrust.com/privacy-notice/.

4. Šioje svetainėje naudojami slapukai

Statistika

Naudodami statistikos slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, svetainės savininkai gali sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine.

Pavadinimas Teikėjas Paskirtis (anglų k.) Galiojimo pabaiga Tipas
_ga Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 metai HTTP Cookie
_ga# Google Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. 2 metai HTTP Cookie

Mūsų kontaktai

Užpildykite žemiau esančią formą ir mes su jumis susisieksime. Į visas užklausas darbo dienomis stengiamės atsakyti per 24 valandas.